ارزش های ما

ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهی "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﻣﻠﯽ در ﺟهت ﺣﻤﺎﯾﺖ و روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرهای اﯾﺮاﻧﯽ در راستای توسعه بازاریابی دیجیتال،شرایطی فراهم کرده است تا علاوه بر ارائه خدمات فرازتخفیف،کارآفرینی در حوزه بازاریابی کرده باشد. سایت فروشگاهی "فرازتخفیف" با استفاده از بهترین تکنولوژی های نرم افزاری و دانش بومی آینده روشنی در پیش دارد،پس با ما همراه شوید #ﺑﺎﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﻓﺮاز ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﻢ #

ورود