فروشندگان برتر

درصد پاداش فروشندگان برتر در ارتباط با فروش هرماه و شرایط دریافت پاداش از تاریخ 20 الی 27 همان ماه اعلام میگردد و اسامی فروشندگان برتر هرماه در انتهای همان اعلام میگردد و در همین صفحه قابل رویت است.

تیم پشتیبانی فرازتخفیف

ورود