رویای شما ماموریت ماست!

با توجه به حجم انبوه روش های تبلیغاتی ، اکثر مشاغل سراسر کشور معمولا درگیر روش های پر هزینه و کم بازده تبلیغاتی می شوند . گروه فرازتخفیف با علم روز و کارشناسی شده ، دائما در حال بررسی پربازده ترین ، ایده آل ترین و کم هزینه ترین روش های تبلیغاتی می باشند . با فراز تخفیف صاحبان عزیز مشاغل می توانند با هزینه مناسب نام برند خودرا به گوش عموم مردم در سراسر کشور برسانند .
ما دائما درتلاش جهت ارائه بهترین روش های تبلیغاتی به شما هستیم
{ باما پیشرفت و رشد را در کسب و کارتان تجربه کنید }

#بافرازـبرفرازـمیمانیم

تبلیغات گسترده

فراز کارت

پنل پیامکی

تخفیف

ربات اینستاگرام

بازاری به وسعت جهان ! شبکه گسترده تبلیغات و کسب و کار

تعداد فروشگاه های فعال

134 فروشگاه

تعداد کاربران

310 کاربر فعال

کاربران آنلاین

110 کاربر

کد تخفیف

51 کد تخفیف
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" : ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺟهت اﺳﺘﻔﺎده ﺑهینه از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ورود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وب سایت فروشگاه اینترنتی خدماتی فرازتخفیف و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮفتن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ فرازتخفیف از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪرج ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮاﻓﻖ های قبلی محسوب میشود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ: ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻮل و رویه های ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮازتخفیف"" ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺂ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺪرج ،رویه ها و خدمات فروشگاه اینترنتی فرازتخفیف تغییراتی در آینده ایجادشود،در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ و به روزرسانی می شود و شما توافق میکنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرس هرگونه تغییر است. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ : ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی، ﺧﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درج ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ : ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" اﺳﺘﻔﺎده میﮐﻨﯿﺪ ﺳﻔﺎرش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ویا به فروشگاه اینترنتی "فرازتخفیف" ایمیل ﻣﯽ زﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی خود ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﮑﺖ ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ این ارتباطات به صورت الکترونیکی انجام میشود و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻮل و روﯾﻪ ها باشد ،شما موافقت می کنید ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ (از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،سرویس پیام کوتاه و پنل کاربری خود) ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ روﯾﺪادﻫﺎ،خدمات و یا پروموشن ها، اﻣﮑﺎن دارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﺑﺮای اﻋﻀﺎی وب سایت ،ﯾﺎ در ﭘﯿﺎم ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎم ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎ نداشته باشند ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ را در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ. :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨند،احترام گذاشته و از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می کند و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. فروشگاه اینترنتی خدماتی "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" متعهد می شود در سرحد توان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا ،تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن تر و امن تر شدن استفاده شما از سایت را ﺗﻮﺳﻌﻪ دهد. در واقع با استفاده از سایت فروشگاه اینترنتی فرازتخفیف،شما رضایت خود را از این سیاست صادقانه نشان می دهید. . ههﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در دﺳﺘﺮس از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎه اینترنتی فرازتخفیف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﮔﻮ ، ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎری ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ، ﻣﺘﻦ،گرافیک،آرم،تصاویر وکپی،داده ها و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﺰﺋﯽ از اﻣﻮال ﻓﺮوﺷﮕﺎ محسوب می ﺷﻮد و ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ مطاﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد و در دﺳﺘﺮس در اﻧﺤﺼﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮازتخفیف است و هرگونه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ ﺣﻖ ﭘﯿﮕﺮد قانونی را برای فروشگاه اینترنتی "فرازتخفیف"محفوظ می دارد. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ثبت،ﭘردازش و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش : روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻔﺎرش های ثبت شده در طول روزهای کاری و اولین روز پس از تعطیلات پردازش می ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﻮل روزﻫﺎی ﮐﺎری و اوﻟﯿﻦ روز ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد7روز هفته 24ساعت ﺳﺎﻋﺖ در روز اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش می دهدولیکن از ساعت 9 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ21 بعدظهر وشب روزهای کاری امکان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد دارد.ﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻔﺎرش های ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ خدماتی ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ارﺳﺎل ﮐﺪ ﺳﻔﺎرش و ﺷﻤﺎره ﺗﺮاﮐﻨﺶ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و پنل کاربری شما در صف پردازش قرار میگیرند. ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ نماید ، با وجود این،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ،حتی پس از اقدام مشتری به سفارشگذاری، ﺣﻖ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ و....وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ گونه، وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺮداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ" ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺂ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل و روﻧﻖ ﺑﺨﺸﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ و ﻣﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد لذا مسئولیت دیر رسیدن خدماتی که ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ و ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد. "ﻧﮑﺘﻪ" (ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد) ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت (ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار)ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﻧﺪارد حتما با دقت مطالعه شود هرگونه ثبت نام یا خرید(ثبت تراکنش مالی)در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ "ﻓﺮاز ﺗﺨﻔﯿﻒ " ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮار داد (کسبه و کاربران عادی و بازاریابان) نسبت به تعهدات خود عمل نکنن مشمول بر جریمه نقدی به مبلغ 50/000/000 میلیون ریال خواهند شد که مبلغ 20/000/000 میلیون ریال به طرف (کسبه یا کاربران عادی یا بازاریابان) پرداخت خواهد شد. ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ : رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ خدماتی فرازتخفیف